Usage Agreement

 

Kullanım Sözleşmesi

1. Tanımlar

MyStore

Kullanıcı: Mobil olarak mystore hizmetlerine erişen, bilgilerini kullanan ve paylaşan, bu bilgilere dayalı olarak işlem yapan gerçek veya tüzel kişilerdir.

Uygulama: Mobil platform üzerinde Mağaza yönetimi yaptıkları ve dökümante haline getirdikleri mobil uygulamadır.

Mystore Hizmetleri (Kısaca "Hizmet"): Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla, Mystore tarafından mobil uygulama içerisinde ortaya konulan uygulamalar.

2. Taraflar

İşbu sözleşme ve sözleşmeyle atıfta bulunulan ve sözleşmenin ayrılmaz birer parçası olan eklerden (EK–1 Güvenlik ve Gizlilik Politikası) oluşan işbu Mystore Kullanım Sözleşmesi (bundan böyle "Kullanım Sözleşmesi" olarak anılacaktır) ile Mystore uygulamasına işbu Kullanım Sözleşmesi'nde belirtilen koşullar dahilinde Mystore hizmetlerinden yararlanan Kullanıcı'lar arasında, Kullanıcı'nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek ve 4. maddedeki şarta bağlı olarak yürürlüğe girmiştir.

3. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

Kullanım Sözleşmesi'nin konusu, Mobil uygulamada sunulan Hizmet'lerin, bu Hizmet'lerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. Kullanım Sözleşmesi'nin hükümlerini kabul etmekle, uygulama içinde yer alan, kullanım kurallarını ve Hizmet'lere ilişkin olarak Mystore tarafından açıklanan her türlü usul, kural ve beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen usul, kural ve beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Kullanıcı ve Hizmet Kullanımı Şartları

Kullanıcı, Uygulama’nın ilgili bölümünden veya Uygulama'daki üye olmak isteyen kişi tarafından Uygulama’ya üye olmak için gerekli kimlik bilgilerinin gönderilmesi suretiyle kayıt işleminin yaptırılması ve MyStore tarafından kayıt işleminin onaylanması ile tamamlanır. Kullanıcı işlemi tamamlanmadan, işbu sözleşmede tanımlanan Kullanıcı olma hak ve yetkisine sahip olunamaz.

5. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

5.1. Kullanıcı, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Uygulama'nın Hizmet'lerinden faydalanırken ve Uygulama'daki Hizmet'lerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Kullanım Sözleşmesi'nde yer alan tüm şartlara, Uygulama'nın ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.2. Kullanıcı, yürürlükteki emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer Kullanıcı'lar ile üçüncü şahısların haklarının ihlal edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, Mystore'un kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple Mystore'dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Kullanıcı'ların Mystore tarafından sunulan Hizmet'lerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları sisteme erişim araçlarının (Kullanıcı adı, şifre vb.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Kullanıcı'ların sorumluluğundadır. Kullanıcı'ların, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Mystore'un, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

5.4 Kullanıcı'lar, Mystore'un yazılı onayı olmadan, Kullanım Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemezler.

5.5. Mystore, Kullanıcı'ların Kullanım Sözleşmesi'nde tanımlı olan iş ve işlemleri daha etkin şekilde gerçekleştirebilmelerini sağlamak üzere, dilediği zaman Hizmet'lerinde değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabileceği gibi ek Hizmet'ler de sunabilir. Mystore tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalar ve/veya eklenen yeni Hizmet'ler Mystore tarafından, ilgili Hizmet'in kullanımıyla ilgili açıklamaların bulunduğu mobil uygulamadan Kullanıcı'lara duyurulur.

5.6. Mystore'un sunduğu Hizmet'lerden yararlananlar ve Uygulama’yı kullananlar, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Uygulama üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı'ların, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine aittir. Mystore, Kullanıcının Kullanım Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak uygulama  üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

5.7. Mystore, uygulama'da sunulan Hizmet'leri ve içerikleri her zaman değiştirebilme; işbu içerikleri Kullanıcı'lar ve Uygulama’yı kullananlar da dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. Mystore, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir.

5.8. Mystore, Kullanıcı'lar arasında uygulama üzerinden gerçekleşen ve uygulama'nın işleyişine ve/veya Kullanım Sözleşmesi'ne ve/veya Uygulama'nın genel kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve Mystore tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir; Mystore, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan Kullanıcı'yı yazılı uyarabilir ve/veya Kullanıcı'nın üyeliğine, herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak, son verebilir.

5.9. Mystore, Uygulama'da yer alan Kullanıcı bilgilerini, Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir.

5.10. Kullanıcı'lar; Mystore çalışanlarının ve yöneticilerinin hiçbir şekilde sorumluluğu bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.11. Mystore tüketiciler için ücretsiz bir mobil uygulamadır. Mystore'da verilen bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden veya bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemler sonucu meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı Mystore sorumlu tutulamaz.

5.12. Kullanıcı'lar; Uygulama'ya üye olarak uygulamanın  bilgilendirme amaçlı e-posta göndermesini kabul eder. Kullanıcı'ların e-posta adreslerinin ve/veya içeriklerinin kullanım hakkı Mystore'da saklı olup Kullanıcı, Mystore'dan e-posta almayı kabul etmiş sayılmaktadır.

6. Gizlilik Politikası

Mystore, Kullanıcı'lara ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin EK-1 Gizlilik Politikası bölümündeki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Mystore, Kullanıcı'lara ait gizli bilgileri, Kullanım Sözleşmesi'nde aksine müsaade edilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlara kullandırmaz.

7. Diğer Hükümler

7.1. Fikri Mülkiyet Hakları

a) Uygulama'nın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları (bundan böyle "Mystore'un Telif Haklarına Tabi Çalışmalar" olarak anılacaktır) Mystore'a aittir ve/veya Mystore tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Kullanıcı'lar, Hizmet'leri, Mystore bilgilerini ve Mystore'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez veya başkasının Hizmet'lere erişmesine veya kullanmasına izin veremez. Aksi takdirde, lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin ve Mystore'un uğradıkları zararları ve/veya bu zararlardan dolayı Mystore'dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere, karşılamakla yükümlü olacaklardır. Kullanıcı'lar, Mystore'un Telif Haklarına Tabi Çalışmaları'nı çoğaltamaz, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz.

b) Mystore'un, Hizmet'leri, bilgileri, Mystore Telif Haklarına Tabi Çalışmalar'ı, ticari markaları, ticari görünümü veya Uygulama vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how'a yönelik tüm hakları saklıdır.

c) Mystore markası tescilli marka olup her türlü kullanımı ilgili yasal mevzuat çerçevesinde saklıdır.

7.2. Sözleşme Değişiklikleri

Mystore, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanım Sözleşmesi'ni, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Uygulama’da ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanım Sözleşmesi, Kullanıcı'nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

7.3. Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Mystore, işbu sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Mystore için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Mystore'dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. "Mücbir sebep" terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve Mystore'un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

7.4. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Kullanım Sözleşmesi'nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Sözleşmesi'nden doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde, Ankara Merkez Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Sözleşmenin Feshi

İşbu Kullanım Sözleşmesi, süresiz olarak düzenlenmiştir. Mystore herhangi bir süre tayinine gerek olmaksızın istediği zaman sözleşmeyi fesih hakkına sahiptir. Mystore, Kullanıcı'ların işbu Kullanım Sözleşmesi'ni ve/veya, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve Hizmet'lere ilişkin benzeri kuralları ihlal etmeleri durumunda ve özellikle aşağıda sayılan hallerde, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Kullanıcı'lar, fesih sebebiyle, Mystore'un uğradığı tüm zararları tazmin etmekle yükümlü olacaktır,

a) Kullanıcı'nın, herhangi bir yöntem kullanarak, Uygulama'nın işleyişini manipüle edecek davranışlarda bulunması,

b) Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri izinsiz olarak çoğaltması, kopyalaması, dağıtması ve işlemesi,

c) Kullanıcı'nın diğer Kullanıcı ve/veya Kullanıcı'ların ve/veya üçüncü kişilerin ve/veya hak sahiplerinin haklarına tecavüz eden ve/veya etme tehlikesi bulunan fillerde bulunması.

8. Sorumluluk Kısıtlaması

Mystore uygulaması, 5651 Sayılı Yasa gereğince içerik sağlayıcı sıfatına sahip değildir. Uygulamada yer alan hiçbir bilgi Mystore tarafından üretilmemiş ve ürün tanıtım içeriğine hiçbir müdahalede bulunulmamıştır. Mystore uygulama içerisinde yer alan, fiyat, model, renk, stok bilgileri gibi ürüne ait tanıtım içerikleri ve bilgiler ürünün eklendiği kişi tarafından umuma sunulmuş bilgilerdir.

9. Sözleşme Ekleri

EK-1 Güvenlik ve Gizlilik Politikası

 


Pages